Roháček1. Samuelova22,19

1. Samuelova 22:19

I Nób, mes­to kňazov, zbil os­trím meča pobijúc všet­ko, i muža i ženu, od­rast­lé dieťa i kojen­ca, vola i osla i dobytča, všet­ko po­bil ostrím meča.


Verš v kontexte

18 Vtedy po­vedal kráľ Doégovi: Ob­ráť sa ty a obor sa na kňazov! A Doég Edomej­ský sa ob­rátil a sám sa oboril na kňazov a za­bil toho dňa osem­desiat­päť mužov, ktorí nosili ľanový efod. 19 I Nób, mes­to kňazov, zbil os­trím meča pobijúc všet­ko, i muža i ženu, od­rast­lé dieťa i kojen­ca, vola i osla i dobytča, všet­ko po­bil ostrím meča. 20 A za­chránil sa útekom iba jediný syn Achimelecha, syna Achitúbov­ho, ktorému bolo meno Ebiatár, a utiekol za Dávidom.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

19 I Nób, mes­to kňazov, zbil os­trím meča pobijúc všet­ko, i muža i ženu, od­rast­lé dieťa i kojen­ca, vola i osla i dobytča, všet­ko po­bil ostrím meča.

Evanjelický

19 Aj Nób, kňaz­ské mes­to, vy­hubil os­trím meča; tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vy­hubil os­trím meča.

Ekumenický

19 Mečom vy­hubil i kňaz­ské mes­to Nób, mužov i ženy, deti i dojčatá, voly, osly i ov­ce.

Bible21

19 Také kněžské město Nob po­bil ostřím meče – muže i že­ny, dě­ti i ne­mluvňa­ta, do­by­tek, osly i ov­ce, vše po­bil mečem.