Roháček1. Samuelova22,16

1. Samuelova 22:16

Ale kráľ po­vedal: Is­tot­ne zo­mrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.


Verš v kontexte

15 Či som sa azda len dnes, teraz po pr­vé do­pytoval za neho Boha? Taká vec nech je preč odo mňa! Nech ne­s­kladá kráľ nijakej takej veci na svoj­ho služob­níka ni­kde v celom dome môj­ho ot­ca, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom o ničom ničoho, ani malého ani veľkého. 16 Ale kráľ po­vedal: Is­tot­ne zo­mrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca. 17 A kráľ po­vedal behúňom, ktorí stáli pred ním: Ob­ráťte sa a po­bite kňazov Hos­podinových, lebo aj ich ruka je s Dávidom, a pre­tože vedeli, že uteká, a nez­javili mi toho. Ale služob­níci kráľovi nech­celi vy­strieť svoju ruku a oboriť sa na kňazov Hos­podinových.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

16 Ale kráľ po­vedal: Is­tot­ne zo­mrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.

Evanjelický

16 Ale kráľ po­vedal: Musíš zo­mrieť, Achímelech, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.

Ekumenický

16 Kráľ mu však po­vedal: Achímelek, ty i celá tvoja rodina musíte zo­mrieť.

Bible21

16 Král ale pro­hlásil: „­Teď zemřeš, Achi­me­le­chu – ty i všich­ni tví příbuzní!“