Roháček1. Samuelova22,15

1. Samuelova 22:15

Či som sa azda len dnes, teraz po pr­vé do­pytoval za neho Boha? Taká vec nech je preč odo mňa! Nech ne­s­kladá kráľ nijakej takej veci na svoj­ho služob­níka ni­kde v celom dome môj­ho ot­ca, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom o ničom ničoho, ani malého ani veľkého.


Verš v kontexte

14 Vtedy od­povedal Achimelech kráľovi a riekol: A k­de kto je medzi všet­kými tvojimi služob­ník­mi taký verný jako Dávid, k tomu i zať kráľov, ktorý má prí­stup do tvojej taj­nej rady a je ctený v tvojom dome? 15 Či som sa azda len dnes, teraz po pr­vé do­pytoval za neho Boha? Taká vec nech je preč odo mňa! Nech ne­s­kladá kráľ nijakej takej veci na svoj­ho služob­níka ni­kde v celom dome môj­ho ot­ca, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom o ničom ničoho, ani malého ani veľkého. 16 Ale kráľ po­vedal: Is­tot­ne zo­mrieš, Achimelechu, ty i celý dom tvoj­ho ot­ca.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Či som sa azda len dnes, teraz po pr­vé do­pytoval za neho Boha? Taká vec nech je preč odo mňa! Nech ne­s­kladá kráľ nijakej takej veci na svoj­ho služob­níka ni­kde v celom dome môj­ho ot­ca, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom o ničom ničoho, ani malého ani veľkého.

Evanjelický

15 Či som sa len dnes začal do­pytovať Boha v jeho záuj­me? Ani zďaleka! Nech kráľ ne­pred­po­kladá o svojom služob­níkovi a o celom dome môj­ho otca niečo také, lebo tvoj služob­ník ne­vedel o tom všet­kom nič, ani naj­menej.

Ekumenický

15 Či som sa iba dnes pr­výk­rát pre neho utiekal k Bohu o radu? Veru nie! Nech ne­upodoz­rieva kráľ svoj­ho služob­níka a celú moju rodinu. Veď tvoj služob­ník ne­mal o tom všet­kom ani po­tuchy.

Bible21

15 Copak jsem se o něm dnes ra­dil s Bo­hem po­prvé? Jis­těže ne. Ať král svého služebníka ani mé příbuzné ne­obviňuje, ne­boť tvůj služebník o ce­lé věci ne­ví vůbec nic.“