Roháček1. Samuelova22,13

1. Samuelova 22:13

A Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj syn Izai­ho, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa za neho Boha, aby po­vs­tal proti mne a úkladil mi, jako sa to dnes deje?


Verš v kontexte

12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane. 13 A Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj syn Izai­ho, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa za neho Boha, aby po­vs­tal proti mne a úkladil mi, jako sa to dnes deje? 14 Vtedy od­povedal Achimelech kráľovi a riekol: A k­de kto je medzi všet­kými tvojimi služob­ník­mi taký verný jako Dávid, k tomu i zať kráľov, ktorý má prí­stup do tvojej taj­nej rady a je ctený v tvojom dome?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 A Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj syn Izai­ho, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa za neho Boha, aby po­vs­tal proti mne a úkladil mi, jako sa to dnes deje?

Evanjelický

13 Po­vedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa Hos­podina v jeho záuj­me, aby po­vs­tal proti mne a strojil mi ú­klady ako dnes?

Ekumenický

13 Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj Izajov syn tým, že ste dali Dávidovi chlieb i meč a pre neho ste žiadali radu od Hos­podina, aby po­vs­tal proti mne a chys­tal mi ú­klady, ako je to dnes?

Bible21

13 Saul se roz­křičel: „Pro­č jste se pro­ti mně spik­li – ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu po­s­ky­tl chléb a meč? Ra­dil ses o něm s Bo­hem, aby pro­ti mně po­vstal a číhal na mě, jak se dnes ukazuje!“