Roháček1. Samuelova22,12

1. Samuelova 22:12

A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane.


Verš v kontexte

11 Na to poslal kráľ po­volať Achimelecha, syna Achitúbov­ho, kňaza, i celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe, a prišli všet­ci ku kráľovi. 12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane. 13 A Saul mu po­vedal: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty aj syn Izai­ho, keď si mu dal chlieb i meč a do­pytoval si sa za neho Boha, aby po­vs­tal proti mne a úkladil mi, jako sa to dnes deje?

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane.

Evanjelický

12 Vtedy kráľ po­vedal: Počúvaj, syn Achitúbov! Ten od­povedal: Tu som, pane!

Ekumenický

12 Saul po­vedal: Syn Achítubov, dob­re počúvaj. Ten od­vetil: Tu som, pane.

Bible21

12 Saul pro­mlu­vil: „Po­s­lou­chej, synu Achitubův.“ „Ano, můj pane?“ od­po­věděl kněz.