Roháček1. Samuelova22,11

1. Samuelova 22:11

Na to poslal kráľ po­volať Achimelecha, syna Achitúbov­ho, kňaza, i celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe, a prišli všet­ci ku kráľovi.


Verš v kontexte

10 A do­pytoval sa za neho Hos­podina a dal mu po­travu na ces­tu a dal mu i meč Goliáša Filištín­skeho. 11 Na to poslal kráľ po­volať Achimelecha, syna Achitúbov­ho, kňaza, i celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe, a prišli všet­ci ku kráľovi. 12 A Saul po­vedal: Nože počuj, synu Achitúbov! A odpovedal: Hľa, tu som, môj pane.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

11 Na to poslal kráľ po­volať Achimelecha, syna Achitúbov­ho, kňaza, i celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe, a prišli všet­ci ku kráľovi.

Evanjelický

11 Vtedy kráľ dal za­volať kňaza Achímelecha, syna Achitúbov­ho, a celý dom jeho ot­ca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všet­ci prišli pred kráľa.

Ekumenický

11 Nato si dal kráľ pred­volať Achítubov­ho syna, kňaza Achímeleka, i celú jeho rodinu, kňazov z Nóbu a tí všet­ci prišli ku kráľovi.

Bible21

11 Král si hned ne­chal za­vo­lat kněze Achi­me­le­cha, syna Achi­tu­bova, i ce­lý jeho ot­cov­ský rod nobských kněží. Když se všich­ni do­stavi­li ke krá­li,