Roháček1. Samuelova1,24

1. Samuelova 1:24

Po­tom, keď ho od­stavila, od­vied­la ho so sebou hore i s tromi jun­cami nesúc jednu efu bielej múky jem­nej a nádobu vína a do­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho do Síla, a chlapča bolo ešte malé.


Verš v kontexte

23 A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila. 24 Po­tom, keď ho od­stavila, od­vied­la ho so sebou hore i s tromi jun­cami nesúc jednu efu bielej múky jem­nej a nádobu vína a do­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho do Síla, a chlapča bolo ešte malé. 25 A za­bili jun­ca a do­vied­li chlap­ca k Élimu.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Po­tom, keď ho od­stavila, od­vied­la ho so sebou hore i s tromi jun­cami nesúc jednu efu bielej múky jem­nej a nádobu vína a do­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho do Síla, a chlapča bolo ešte malé.

Evanjelický

24 Keď ho pre­stala kojiť, vzala ho so sebou, k tomu troj­ročného býčka, jed­nu éfu múky, mech vína, a pri­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho v Šíle. Ale chlapec bol ešte maličký.

Ekumenický

24 Keď ho od­stavila, vzala ho so sebou a pri­vied­la cel­kom mladého do Hos­podinov­ho domu v Šíle. Vzala i troj­ročného býka, éfu múky a mech vína.

Bible21

24 A když ho odko­ji­la, vza­la tříletého býčka, efu mou­ky a džbán ví­na a od­ve­dla chlap­ce do Hos­po­di­novy sva­tyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě.