Roháček1. Samuelova1,23

1. Samuelova 1:23

A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila.


Verš v kontexte

22 Ale Anna ne­išla hore, lebo riek­la svoj­mu mužovi: Až bude od­stavený chlapec, za­vediem ho ta, a ukáže sa pred tvárou Hos­podinovou a bude tam bývať až na veky. 23 A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila. 24 Po­tom, keď ho od­stavila, od­vied­la ho so sebou hore i s tromi jun­cami nesúc jednu efu bielej múky jem­nej a nádobu vína a do­vied­la ho do domu Hos­podinov­ho do Síla, a chlapča bolo ešte malé.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 A El­kána, jej muž, jej po­vedal: Učiň to, čo je dob­ré v tvojich očiach; zo­staň, až ho od­stavíš, len nech Hos­podin po­staví, a tak spl­ní svoje slovo. A tak zo­stala žena a kojila svoj­ho syna, do­kiaľ ho ne­od­stavila.

Evanjelický

23 Nato jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za dob­ré, zo­staň, kým ho ne­pres­taneš kojiť; len nech Hos­podin spl­ní svoje slovo. Vtedy žena zo­stala doma a kojila svoj­ho syna, kým ho ne­pres­tala kojiť.

Ekumenický

23 Jej muž El­kána po­vedal: Urob, ako uznáš za správ­ne. Zo­staň doma, kým dieťa ne­od­stavíš. Kiež Hos­podin spl­ní svoje slovo! Žena teda zo­stala doma a pri­dájala syna, kým ho ne­od­stavila.

Bible21

23 „Dě­lej, jak myslíš,“ ře­kl jí na to Elká­na. „Zůstaň tu, než ho odko­jíš, a kéž Hos­po­din přive­de tvůj slib k naplnění.“ A tak ta že­na zůsta­la se svým synkem a pečova­la o něj, dokud ho ne­odko­ji­la.