Roháček1. Samuelova1,18

1. Samuelova 1:18

A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná.


Verš v kontexte

17 Na to od­povedal Éli a riekol: Idi v po­koji, a Bôh Iz­raelov nech ti dá to, čo si prosila od neho. 18 A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná. 19 Po­tom vstali skoro ráno a po­klonili sa pred Hos­podinom a na­vrátiac sa prišli do svoj­ho domu do Rámy. A El­kána po­znal An­nu, svoju ženu, a Hos­podin sa roz­pomenul na ňu.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A riek­la: Nech naj­de tvoja diev­ka milosť v tvojich očiach. A žena išla svojou ces­tou a najedla sa, a jej tvár nebola viacej smutná.

Evanjelický

18 Ona od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de milosť v tvojich očiach! Nato žena od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a jej tvár už nebola smut­ná.

Ekumenický

18 Od­povedala: Kiež tvoja služob­nica náj­de u teba priazeň. Žena po­tom od­išla svojou ces­tou, zajed­la si a tvár už ne­mala smut­nú.

Bible21

18 „Jsi ke své služebnici tak laskav!“ řek­la Ha­na, a když ode­š­la, po­jedla a smu­tek z její tváře zmizel.