Roháček1. Samuelova1,13

1. Samuelova 1:13

Ale Anna hovorila vo svojom srd­ci; iba jej rty sa po­hybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Pre­to mys­lel o nej Éli, že je opilá.


Verš v kontexte

12 A stalo sa, keď sa len dlho mod­lila pred Hos­podinom, že Éli po­zoroval na jej ús­ta. 13 Ale Anna hovorila vo svojom srd­ci; iba jej rty sa po­hybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Pre­to mys­lel o nej Éli, že je opilá. 14 A Éli jej po­vedal: Do­kedyže budeš opilá? Vy­triez­vej zo svoj­ho vína!

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale Anna hovorila vo svojom srd­ci; iba jej rty sa po­hybovaly, a jej hlasu nebolo počuť. Pre­to mys­lel o nej Éli, že je opilá.

Evanjelický

13 Anna si však hovorila v srd­ci: len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť, pre­to ju Éli po­kladal za opitú.

Ekumenický

13 Anna si však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej po­hybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju po­kladal za opitú.

Bible21

13 Hana to­tiž pro­mlou­va­la srd­cem, rty se jí chvěly, ale pro­tože její hlas ne­bylo slyšet, Elí si mys­lel, že je opi­lá.