Roháček1. Petrov5,12

1. Petrov 5:12

Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte.


Verš v kontexte

11 Jemu sláva i sila na veky vekov. Ameň. 12 Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte. 13 Po­zdravuje vás spolu­vyvolená cir­kev v Babylone aj Marek, môj syn.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Po Sil­vánovi, vám ver­nom bratovi, jako mys­lím, som vám krát­ko na­písal na­pomínajúc a do­svedčujúc, že to je tá pravá milosť Božia, ku k­torej ste prišli a v ktorej stojíte.

Evanjelický

12 Po Sil­vánovi, vašom - ako verím - ver­nom bratovi, len na­krát­ko som vám na­písal, aby som vás na­pomenul a vy­dal svedec­tvo, že toto je tá pravá milosť Božia; v nej zo­trvaj­te!

Ekumenický

12 Pro­stred­níc­tvom Sil­vána, ktorého po­kladám za vášho ver­ného brata, som vám iba na­krát­ko na­písal, aby som vás po­vzbudil a vy­dal svedec­tvo, že toto je tá pravá Božia milosť, v ktorej zo­trvaj­te.

Bible21

12 S po­mo­cí Silva­na, kterého po­važu­ji za věrného bra­t­ra, jsem vám na­psal ten­to krátký list, abych vás po­vzbu­dil a ujistil vás, že toto je pravá Boží mi­lost. Stůj­te v ní pevně.