Roháček1. Kronická10,13

1. Kronická 10:13

A tak zo­mrel Saul pre svoje pre­stúpenie, ktorým bol pre­stúpil proti Hos­podinovi ­zhrešiac proti slovu Hos­podinov­mu, ktorého ne­os­tríhal, a tiež i pre­to, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu.


Verš v kontexte

12 vzchopili sa všet­ci chrab­rí mužovia a vzali telo Sau­lovo i telá jeho synov a donies­li ich do Jabeša a po­chovali ich kos­ti pod dubom v Jabeši a pos­tili sa sedem dní. 13 A tak zo­mrel Saul pre svoje pre­stúpenie, ktorým bol pre­stúpil proti Hos­podinovi ­zhrešiac proti slovu Hos­podinov­mu, ktorého ne­os­tríhal, a tiež i pre­to, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu. 14 A ne­pýtal sa Hos­podina, a pre­to ho za­bil a ob­rátil kráľov­stvo na Dávida, syna Izai­ho.

späť na 1. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 A tak zo­mrel Saul pre svoje pre­stúpenie, ktorým bol pre­stúpil proti Hos­podinovi ­zhrešiac proti slovu Hos­podinov­mu, ktorého ne­os­tríhal, a tiež i pre­to, že sa pýtal duchára pýtajúc si radu.

Evanjelický

13 Tak zo­mrel Saul pre ne­ver­nosť, ktorej sa do­pus­til voči Hos­podinovi, pre­tože nezachovával slovo Hos­podinovo, aj pre­to, že sa do­pytoval ducha zo­snulého

Ekumenický

13 Tak skonal Saul pre svoju ne­ver­nosť voči Hos­podinovi, lebo nezachovával jeho slovo, a aj pre­to, že sa domáhal rady u ducha zo­snulého.

Bible21

13 Tak zemřel Saul, pro­tože zra­dil Hos­po­di­na. Ne­dbal to­tiž na jeho slovo a za­šel dokon­ce tak dale­ko, že se ra­dil s věš­te­ckým du­chem,