Roháček1. Kráľov11,37

1. Kráľov 11:37

A vez­mem teba, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si bude žiadať tvoja duša, a budeš kráľom nad Iz­raelom.


Verš v kontexte

36 Jeho synovi dám jed­no po­kolenie, aby bola zachovaná svieca Dávidovi, môj­mu služob­níkovi, po všet­ky dni predo mnou v Jeruzaleme, v mes­te, ktoré som si vy­volil na­to, aby som ta položil svoje meno. 37 A vez­mem teba, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si bude žiadať tvoja duša, a budeš kráľom nad Iz­raelom. 38 A stane sa, ak budeš po­slúchať všet­ko, čo ti pri­kážem, a budeš chodiť po mojich ces­tách a budeš činiť to, čo je spraved­livé v mojich očiach, os­tríhajúc moje ustanovenia a moje pri­kázania, ako činil Dávid, môj služob­ník, že budem s tebou a vy­budujem ti stály dom, ako som vy­budoval Dávidovi, a dám ti Iz­raela

späť na 1. Kráľov, 11

Príbuzné preklady Roháček

37 A vez­mem teba, a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si bude žiadať tvoja duša, a budeš kráľom nad Iz­raelom.

Evanjelický

37 Teba si však vez­mem a budeš kraľovať nad všet­kým, čo si zažiada tvoja duša - budeš kráľom nad Iz­raelom.

Ekumenický

37 Teba si však vez­mem, aby si vládol nad všet­kým, čo len chceš. Staneš sa kráľom nad Iz­raelom.

Bible21

37 Tebe ale vez­mu a bu­deš kralovat, kde­ko­li si bu­deš přát, ne­boť se staneš králem Iz­rae­le.