Roháček1. Kráľov1,53

1. Kráľov 1:53

Po­tom po­slal kráľ Šalamún, aby ho do­vied­li od ol­tára dolu. A keď prišiel, po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi. A Šalamún mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu.


Verš v kontexte

51 A oznámili Šalamúnovi a riekli: Hľa, Adoniáš sa bojí kráľa Šalamúna a hľa, drží sa rohov ol­tára a hovorí: Nech mi pri­sahá dnes kráľ Šalamún, že nezabije svoj­ho služob­níka mečom. 52 A Šalamún riekol: Ak bude statočným mužom chrab­rým, ani jeho vlas ne­pad­ne na zem, ale jest­li sa naj­de na ňom zlé, zo­mrie. 53 Po­tom po­slal kráľ Šalamún, aby ho do­vied­li od ol­tára dolu. A keď prišiel, po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi. A Šalamún mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

53 Po­tom po­slal kráľ Šalamún, aby ho do­vied­li od ol­tára dolu. A keď prišiel, po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi. A Šalamún mu po­vedal: Idi do svoj­ho domu.

Evanjelický

53 Nato po­slal kráľ Šalamún, aby ho od­vied­li od ol­tára. Keď prišiel a po­klonil sa kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

Ekumenický

53 Po­tom ho dal kráľ Šalamún od­viesť preč od ol­tára. Keď sa po­tom prišiel po­kloniť kráľovi Šalamúnovi, Šalamún mu po­vedal: Choď domov!

Bible21

53 S tím ho Šalo­moun ne­chal od­vést od ol­táře. Ado­niáš pak přišel a poklo­nil se Šalo­mou­novi ja­kožto krá­li. „Jdi domů,“ ře­kl mu na to Šalo­moun.