Roháček1. Kráľov1,41

1. Kráľov 1:41

A počul to Adoniáš i všet­ci po­volaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojed­li. A keď počul Joáb zvuk trúby, po­vedal: Prečo ten zvuk mes­ta búr­livý?


Verš v kontexte

40 A všetok ľud išiel za ním hore, a ľud pís­kal na píšťaly, a všet­ci sa radovali veľkou radosťou, tak, že sa zem tr­hala od ich radost­ného kriku. 41 A počul to Adoniáš i všet­ci po­volaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojed­li. A keď počul Joáb zvuk trúby, po­vedal: Prečo ten zvuk mes­ta búr­livý? 42 No, kým on ešte hovoril, tu hľa, prišiel Jonatán, syn Ebiatára, kňaza. A Adoniáš mu povedal: Voj­di, lebo si chrab­rý muž a ne­sieš dob­rú zvesť.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A počul to Adoniáš i všet­ci po­volaní, ktorí boli s ním, keď boli práve dojed­li. A keď počul Joáb zvuk trúby, po­vedal: Prečo ten zvuk mes­ta búr­livý?

Evanjelický

41 Počul to Adónija aj všet­ci po­zvaní, ktorí boli s ním, práve keď skončili hodovanie. Keď Jóáb počul hlas rohu, po­vedal: Prečo je taký roz­ruch v mes­te?

Ekumenický

41 Počul to Adónija a všet­ci po­zvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hos­tinu. Keď Jóab počul zvuk trúby, spýtal sa: Prečo je toľko hluku v meste?

Bible21

41 Za­s­le­chl to Ado­niáš i všich­ni jeho hosté. Právě když konči­li hosti­nu, Joáb us­lyšel zvuk be­raního ro­hu. „Co je to ve městě za hluk?“ ptal se.