Roháček1. Kráľov1,34

1. Kráľov 1:34

A tam ho po­maže Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa nad Iz­raelom, a za­trúbite na trúbu a po­viete: Nech žije kráľ Šalamún!


Verš v kontexte

33 Vtedy im po­vedal kráľ: Vez­mite so sebou služob­níkov svoj­ho pána a vy­saďte Šalamúna, môj­ho syna, na moju mulicu a za­veďte ho dolu do Gichona. 34 A tam ho po­maže Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa nad Iz­raelom, a za­trúbite na trúbu a po­viete: Nech žije kráľ Šalamún! 35 Po­tom poj­dete za ním sem hore, a prij­de a sad­ne na môj trón a on bude kraľovať mies­to mňa, a jemu som pri­kázal, aby bol vod­com nad Iz­raelom i nad Júdom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A tam ho po­maže Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, za kráľa nad Iz­raelom, a za­trúbite na trúbu a po­viete: Nech žije kráľ Šalamún!

Evanjelický

34 Tam ho kňaz Cádók a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Po­tom za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!

Ekumenický

34 Tam ho kňaz Cádok a prorok Nátan po­mažú za kráľa nad Iz­raelom. Nato za­trúb­te na roh a zvolaj­te: Nech žije kráľ Šalamún!

Bible21

34 Tam ať ho kněz Sádok a pro­rok Nátan pro­hlásí za krále nad Iz­rae­lem. Po­tom trub­te na be­raní roh a vo­lej­te: ‚Ať ži­je král Šalomoun!‘