Roháček1. Kráľov1,19

1. Kráľov 1:19

Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.


Verš v kontexte

18 A teraz hľa, Adoniáš kraľuje, a teraz ty, môj pán kráľ, ne­vieš o tom. 19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal. 20 A ty, môj pán kráľ, vieš, že oči celého Iz­raela ob­rátené sú na teba, aby si im oznámil, kto má sedieť na tróne môj­ho pána kráľa po ňom.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 Na­bil volov a vy­tučeného s­tat­ku a drob­ného dobyt­ka množs­tvo a po­volal všet­kých synov kráľových aj Ebiatára, kňaza, i Joába, veliteľa voj­ska, ale Šalamúna, tvoj­ho služob­níka, ne­povolal.

Evanjelický

19 Obetoval aj mnoho býkov, vy­kŕmených teliat a oviec a po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­játára i veliteľa voj­ska Jóába, ale tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Ekumenický

19 Obetoval množs­tvo dobyt­ka, vy­kŕmených teliec a oviec. Po­zval všet­kých kráľov­ských synov, kňaza Eb­jatára, veliteľa voj­ska Jóaba, no tvoj­ho služob­níka Šalamúna ne­poz­val.

Bible21

19 Obětoval ov­ce, vy­kr­mená te­la­ta a množství sko­tu a se­zval tam všech­ny králov­ské syny i kněze Abi­a­ta­ra a ve­li­te­le voj­s­ka Joá­ba, ale tvého služebníka Šalo­mou­na ne­po­zval.