Roháček1. Kráľov1,1

1. Kráľov 1:1

A kráľ Dávid bol starý a sošlý vekom, a hoci ho pri­krývali rúchom, nezoh­rial sa.


Verš v kontexte

1 A kráľ Dávid bol starý a sošlý vekom, a hoci ho pri­krývali rúchom, nezoh­rial sa. 2 Pre­to mu po­vedali jeho služob­níci: Nech po­hľadajú môj­mu pánu kráľovi devu pan­nu, ktorá by stála pred kráľom a opat­rovala ho, a bude ležať v tvojom lone, a tak bude môj­mu pánu kráľovi tep­lo. 3 A tak hľadali krás­nu devu po všet­kých krajoch Iz­raelových a našli Abizagu Sunamit­skú a do­vied­li ju ku kráľovi.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A kráľ Dávid bol starý a sošlý vekom, a hoci ho pri­krývali rúchom, nezoh­rial sa.

Evanjelický

1 Keď bol kráľ Dávid starý a zošlý vekom, pri­krývali ho šatami, ale nezah­rial sa.

Ekumenický

1 Keď bol kráľ Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho pri­krýv­ky, ale nezah­rial sa.

Bible21

1 Král David byl už stařec v pokroči­lém věku. Ne­mohl se za­hřát, ani když ho přikrýva­li pláš­ti.