Roháček1. Korintským9,13

1. Korintským 9:13

Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom?


Verš v kontexte

12 Ak iní majú účasť na práve na vás, či nemáme mať viacej my? Ale ne­použili sme toho práva, lež znášame všet­ko, aby sme nedali evan­jeliu Kris­tov­mu nejakej pre­kážky do cesty. 13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom? 14 Tak i Pán nariadil tým, ktorí zves­tujú evan­jelium, aby žili z evan­jelia.

späť na 1. Korintským, 9

Príbuzné preklady Roháček

13 Či ne­viete, že tí, ktorí robia okolo svätých vecí, jedia zo svätého, a tí, ktorí sú za­mest­naní pri ol­tári, majú podiel s ol­tárom?

Evanjelický

13 Či ne­viete, že tí, čo pri svätých veciach pracujú, zo svätých vecí aj jedia, a ktorí slúžia pri ol­tári, z ol­tára majú podiel?

Ekumenický

13 Vari ne­viete, že tí, čo pôsobia v svätej službe, živia sa z chrámu a slúžia pri ol­tári, majú podiel z oltára?

Bible21

13 Copak ne­ví­te, že ti, kdo slouží v chrá­mu, smějí jíst chrá­mové pokr­my? Ne­ví­te, že ti, kdo slouží u ol­táře, mají podíl z ol­tářních obětí?