Roháček1. Korintským15,19

1. Korintským 15:19

Ak len v tom­to živote nadejeme sa na Kris­ta, vtedy sme bied­nejší od všet­kých ľudí.


Verš v kontexte

18 A tak aj tí, ktorí zo­snuli v Kris­tovi, za­hynuli. 19 Ak len v tom­to živote nadejeme sa na Kris­ta, vtedy sme bied­nejší od všet­kých ľudí. 20 No, ale Kris­tus vstal z mŕtvych, pr­votina tých, ktorí zo­snuli.

späť na 1. Korintským, 15

Príbuzné preklady Roháček

19 Ak len v tom­to živote nadejeme sa na Kris­ta, vtedy sme bied­nejší od všet­kých ľudí.

Evanjelický

19 Ale ak jedine v tom­to živote máme nádej v Kris­ta, tak sme najúbohejší zo všet­kých ľudí.

Ekumenický

19 Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme naj­bied­nejší zo všet­kých ľudí.

Bible21

19 Má­me-li v Kri­stu na­dě­ji pou­ze pro ten­to život, jsme nej­u­božejší ze všech li­dí.