Roháček1. Jánov4,19

1. Jánov 4:19

My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás.


Verš v kontexte

18 Báz­ne nieto v lás­ke, ale do­konalá lás­ka vy­háňa bázeň, pre­tože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je do­konaný v lás­ke. 19 My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás. 20 Keby nie­kto po­vedal: Milujem Boha, a svoj­ho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl?!

späť na 1. Jánov, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás.

Evanjelický

19 My milujeme, lebo On nás miloval ako pr­vý.

Ekumenický

19 My milujeme, lebo on nás miloval pr­vý.

Bible21

19 My mi­lu­je­me, ne­boť on první mi­loval nás.