Roháček1. Jánov4

1. Jánov

Neveriť každému duchu. Kto je zo sveta, hovorí zo sveta. Kto nemiluje nezná Boha. Bôh je láska.1 Milovaní, ne­ver­te každému duchu, ale zkúšaj­te duchov, či sú z Boha, pre­tože mnohí falošní proroci vy­šli do sveta. 2 Po tom­to znaj­te Ducha Božieho: každý duch, ktorý vy­znáva Ježiša Kris­ta, prišlého v tele, je z Boha; 3 a každý duch, ktorý ne­vyz­náva Ježiša Kris­ta, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že prij­de, a je už aj teraz na svete. 4 Vy ste z Boha, dieťat­ká, a zvíťazili ste nad nimi, pre­tože ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. 5 Oni sú zo sveta, pre­to hovoria zo sveta, a svet ich čuje. 6 My sme z Boha: kto zná Boha, čuje nás; kto nie je z Boha, nečuje nás. Ztadiaľ známe ducha prav­dy a ducha bludu. 7 Milovaní, miluj­me jed­ni druhých, pre­tože lás­ka je z Boha, a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. 8 Ten, kto ne­miluje, ne­poz­nal Boha, pre­tože Bôh je lás­ka. 9 V tom sa zjavila lás­ka Božia v nás, že svoj­ho Syna, jed­norodeného, po­slal Bôh na svet, aby sme žili skr­ze neho. 10 V tom­to je lás­ka: nie že by sme my boli milovali Boha, ale že on miloval nás a po­slal svoj­ho Syna jako smierenie za naše hriechy. 11 Milovaní, ak nás Bôh tak miloval, aj my sme po­vin­ní milovať jeden druhého. 12 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl; keď milujeme jeden druhého, Bôh zo­stáva v nás, a jeho lás­ka je v nás do­konaná. 13 Po tom známe, že zo­stávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svoj­ho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec po­slal Syna za Spasiteľa sveta. 15 Ktokoľvek vy­zná, že Ježiš je Syn Boží, Bôh zo­stáva v ňom a on v Bohu. 16 A my sme po­znali a uverili lás­ku, ktorú má Bôh v nás. Bôh je lás­ka, a ten, kto zo­stáva v lás­ke, zo­stáva v Bohu, a Bôh v ňom. 17 V tom je do­konaná lás­ka s na­mi, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo jako je on, tak sme aj my na tom­to svete. 18 Báz­ne nieto v lás­ke, ale do­konalá lás­ka vy­háňa bázeň, pre­tože bázeň má trápenie, a ten, kto sa bojí, nie je do­konaný v lás­ke. 19 My milujeme jeho, pre­to že on pr­vý miloval nás. 20 Keby nie­kto po­vedal: Milujem Boha, a svoj­ho brata by nenávidel, je lhár; lebo ten, kto ne­miluje svoj­ho brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého ne­videl?! 21 A toto pri­kázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval i svoj­ho brata.

Roháček1. Jánov4