Roháček1. Jánov3,1

1. Jánov 3:1

Vidz­te, jakú lás­ku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Pre­to nás svet ne­zná, pre­tože jeho ne­poz­nal.


Verš v kontexte

1 Vidz­te, jakú lás­ku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Pre­to nás svet ne­zná, pre­tože jeho ne­poz­nal. 2 Milovaní, teraz sme deťmi Božími, a ešte sa ne­ukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podob­ní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. 3 A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čis­tý.

späť na 1. Jánov, 3

Príbuzné preklady Roháček

1 Vidz­te, jakú lás­ku nám dal Otec - aby sme sa volali deťmi Božími, a sme nimi! Pre­to nás svet ne­zná, pre­tože jeho ne­poz­nal.

Evanjelický

1 Po­zrite, akú lás­ku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Pre­to nás svet ne­poz­ná, že ne­poz­nal Jeho.

Ekumenický

1 Po­zrite, akú veľkú lás­ku nám daroval Otec, aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Svet nás pre­to ne­poz­ná, lebo ne­poz­nal jeho.

Bible21

1 Po­hleď­te, ja­kou lás­kou nás Otec za­hrnul: smí­me se na­zývat Boží­mi dět­mi – a také jimi jsme! Pro­to nás svět ne­zná, že ne­po­znal je­ho.