Roháček1. Jánov2

1. Jánov

Výstraha pred hriechom. Kresťan sa pozná po zachovávaní prikázaní Božích, po tom, že miluje brata.1 Moje dieťat­ká, toto vám píšem na­to, abys­te ne­zhrešili. A keby nie­kto zhrešil, máme prím­luv­cu u Ot­ca, Ježiša Kris­ta, spraved­livého. 2 A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za h­riechy celého sveta. 3 A po­tom známe, že sme ho po­znali, keď za­chovávame jeho pri­kázania. 4 Kto hovorí: Znám ho, a jeho pri­kázaní nezachováva, je lhár, a v tom niet prav­dy. 5 Ale kto za­chováva jeho slovo, v tom je po prav­de lás­ka Božia do­konaná. Po tom známe, že sme v ňom. 6 Ten, kto hovorí, že zo­stáva v ňom, je po­vin­ný, jako on chodil, i sám tak chodiť. 7 Milovaní [bratia], ne­píšem vám nového pri­kázania, ale staré pri­kázanie, ktoré ste mali od počiat­ku. A tým starým pri­kázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiat­ku. 8 A zase vám píšem nové pri­kázanie, čo je prav­divé v ňom i vo vás, že tma ta ide, a pravé svet­lo už svieti. 9 Ten, kto hovorí, že je vo svet­le a nenávidí svoj­ho brata, je vo tme až doteraz. 10 Kto miluje svoj­ho brata, zo­stáva vo svet­le, a niet v ňom po­horšenia. 11 Ale ten, kto nenávidí svoj­ho brata, je vo tme a chodí vo tme a ne­vie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. 12 Píšem vám, dieťat­ká, že sú vám od­pus­tené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Píšem vám, mláden­ci, že ste zvíťazili nad tým zlým. 14 Píšem vám, deti, že ste po­znali Ot­ca. Písal som vám, ot­covia, že ste po­znali toho, k­torý je od počiat­ku. Písal som vám, mláden­ci, že ste sil­ní, a že slovo Božie zo­stáva vo vás, a zvíťazili ste nad tým zlým. Nemilovať svet. O antikristovi.15 Ne­miluj­te sveta ani vecí, ktoré na svete. Keď nie­kto miluje svet, nie je v ňom lás­ky Ot­covej. 16 Lebo nič z toho, čo je na svete - žiadosť tela, žiadosť očí a chlúb­na pýcha života, nie je z Ot­ca, ale je zo sveta. 17 A svet ide ta i jeho žiadosť, ale ten, kto činí vôľu Božiu, tr­vá na veky. 18 Deti, je po­sled­ná hodina, a ako ste počuli, že prij­de an­ti­krist, i teraz už po­vs­tali mnohí an­ti­kris­tovia, od­kiaľ známe, že je po­sled­ná hodina. 19 Z nás vy­šli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zo­stali s na­mi. Ale aby sa ukázali, že nie sú všet­ci z nás. 20 A vy máte po­mazanie od Svätého a viete všet­ko. 21 Ne­písal som vám preto, že ne­znáte prav­dy, ale že ju znáte, a že ni­ktorá lož nie je z prav­dy. 22 A kto je lhár, ak nie ten, kto za­piera, že Ježiš nie je Kris­tus? To je ten an­ti­krist, kto za­piera Otca i Syna. 23 Ni­kto, kto za­piera Syna, ne­má ani Ot­ca; kto vy­znáva Syna, má aj Ot­ca. Zotrvať v poznanej pravde24 A tak tedy vy, čo ste počuli od počiat­ku, to nech zo­stáva vo vás. Keď zo­stane vo vás to, čo ste počuli od počiat­ku, aj vy zo­stanete v Synovi aj Ot­covi. 25 A toto je to za­sľúbenie, ktoré nám on za­sľúbil, večný život. 26 Toto som vám na­písal o tých, ktorí vás zvodia. 27 A vy, to po­mazanie, ktoré ste do­stali od neho, zo­stáva vo vás, a ne­pot­rebujete, aby vás nie­kto učil, ale jako vás učí to is­té po­mazanie o všet­kom, a je prav­divé a nie je lžou, a jako vás na­učilo, tak zostanete v ňom. 28 A teraz, dieťat­ká, zo­stávaj­me v ňom, aby sme, keď sa ukáže, mali smelú dôveru a neboli za­han­bení pred ním, keď prij­de. 29 Keď viete, že je spraved­livý, že každý, kto činí spraved­livosť, narodil sa z neho.

Roháček1. Jánov2