Roháček1. Jánov1

1. Jánov

O slávnom obecenstve veriacich s Bohom. Význam krvi Kristovej. Vyznávanie hriechov.1 Čo bolo od počiat­ku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali, a čoho sa naše ruky dotýkaly, o slove života - 2 a ten život sa zjavil, a videli sme a svedčíme a zves­tujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám -, 3 teda čo sme videli a počuli, zves­tujeme vám, aby ste aj vy mali obecen­stvo s na­mi. A naše obecen­stvo je s Ot­com a jeho Synom, Ježišom Kris­tom. 4 A to vám píšeme na­to, aby bola vaša radosť na­pl­nená. 5 A toto je zvesť, ktorú sme počuli od neho a k­torú vám zves­tujeme, že Bôh je svet­lo, a že niet v ňom nijakej tmy. 6 Keď po­vieme, že máme obecen­stvo s ním a chodíme vo tme, luháme a nečiníme prav­dy; 7 ale keď chodíme vo svet­le, jako je on vo svet­le, máme obecen­stvo jeden s druhým, a krv Ježiša Kris­ta, jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. 8 Keď po­vieme, že ne­máme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás prav­dy. 9 Keď vy­znávame svoje hriechy, ver­ný je a spraved­livý, aby nám od­pus­til hriechy a očis­til nás od každej ne­právos­ti. 10 Keď po­vieme, že sme neh­rešili, robíme ho lhárom, a niet v nás jeho slova.

Roháček1. Jánov1