EvanjelickýZjavenie21,3

Zjavenie 21:3

A počul som mohut­ný hlas od trónu: Aj­hľa, stánok Boží s ľuďmi; pre­bývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,


Verš v kontexte

2 A videl som sväté mes­to, nový Jeruzalem, zo­stupovať z neba od Boha, pri­pravený ako ne­ves­tu vy­zdobenú svoj­mu ženíchovi. 3 A počul som mohut­ný hlas od trónu: Aj­hľa, stánok Boží s ľuďmi; pre­bývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4 zo­trie im každú slzu z očí a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo pr­vot­né sa po­minulo.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

Evanjelický

3 A počul som mohut­ný hlas od trónu: Aj­hľa, stánok Boží s ľuďmi; pre­bývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,

Ekumenický

3 Od trónu som počul mohut­ný hlas: Po­zri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi pre­bývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

Bible21

3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem.