EvanjelickýZjavenie21,27

Zjavenie 21:27

a ne­voj­de doň nič nečis­té, ani kto pácha ohav­nosť a lož; (voj­du doň) len tí, čo sú za­písaní v Barán­kovej knihe života.


Verš v kontexte

25 Jeho brány nebudú za­tvárať vo dne, veď noc tam nebude. 26 A vnesú doň slávu a poc­tu národov, 27 a ne­voj­de doň nič nečis­té, ani kto pácha ohav­nosť a lož; (voj­du doň) len tí, čo sú za­písaní v Barán­kovej knihe života.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

27 A ne­voj­de do neho ni­kdy nič obec­ného, a čo robí ohav­nosť alebo lož, iba tí, ktorí sú za­písaní v knihe života Barán­ka.

Evanjelický

27 a ne­voj­de doň nič nečis­té, ani kto pácha ohav­nosť a lož; (voj­du doň) len tí, čo sú za­písaní v Barán­kovej knihe života.

Ekumenický

27 A ne­voj­de doň nič nečis­té, ani ten, čo pácha ohav­nosť a lož, ale iba tí, čo sú za­písaní v Baránkovej knihe života.

Bible21

27 avšak roz­hodně do něj ne­ve­jde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou za­psáni v Berán­kově knize živo­ta.