EvanjelickýZjavenie21,12

Zjavenie 21:12

Mes­to malo mohut­né a vy­soké hrad­né múry s dvanás­timi bránami, na bránach dvanásť an­jelov s na­písanými menami, menami dvanás­tich kmeňov synov iz­rael­ských.


Verš v kontexte

11 a má slávu Božiu. Jeho jas bol podob­ný najv­zác­nejšiemu kameňu ako ligotavému kameňu jas­pisu. 12 Mes­to malo mohut­né a vy­soké hrad­né múry s dvanás­timi bránami, na bránach dvanásť an­jelov s na­písanými menami, menami dvanás­tich kmeňov synov iz­rael­ských. 13 Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu.

späť na Zjavenie, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 A mes­to malo veľký múr a vy­soký a malo dvanásť brán a na bránach dvanásť an­jelov a na­písané mená, ktoré sú mená dvanástich po­kolení synov Iz­raelových;

Evanjelický

12 Mes­to malo mohut­né a vy­soké hrad­né múry s dvanás­timi bránami, na bránach dvanásť an­jelov s na­písanými menami, menami dvanás­tich kmeňov synov iz­rael­ských.

Ekumenický

12 Malo mohut­né a vy­soké hrad­by; malo dvanásť brán a na bránach dvanásť an­jelov a na­písané mená dvanás­tich kmeňov synov Iz­raela:

Bible21

12 Měl mo­hutnou a vy­sokou hrad­bu s dvanácti brana­mi, na těch branách dvanáct an­dělů a na­psaná jmé­na dvanácti poko­lení synů Iz­rae­le.