EvanjelickýZjavenie20,15

Zjavenie 20:15

A ak nie­kto nebol za­písaný v knihe života, zvr­h­li ho do oh­nivého jazera.


Verš v kontexte

13 Aj more vy­dalo mŕt­vych, ktorí boli v ňom, i sm­rť i pod­svetie vy­dali mŕt­vych, ktorí boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skut­kov. 14 Sm­rť a pod­svetie boli zvr­hnuté do oh­nivého jazera. To je druhá sm­rť, oh­nivé jazero. 15 A ak nie­kto nebol za­písaný v knihe života, zvr­h­li ho do oh­nivého jazera.

späť na Zjavenie, 20

Príbuzné preklady Roháček

15 A jest­li nie­kto nebol naj­dený za­písaný v knihe života, bol uvr­hnutý do oh­nivého jazera.

Evanjelický

15 A ak nie­kto nebol za­písaný v knihe života, zvr­h­li ho do oh­nivého jazera.

Ekumenický

15 A ak sa našiel nie­kto, kto nebol za­písaný v knihe života, bol hodený do oh­nivého jazera.

Bible21

15 Kdoko­li ne­byl nale­zen za­psán v knize živo­ta, byl uvržen do oh­nivého je­ze­ra.