EvanjelickýZjavenie2,13

Zjavenie 2:13

[Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan.


Verš v kontexte

12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč: 13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan. 14 Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pri­dŕžajúcich sa učenia Balámov­ho, ktorý učil Baláka dávať po­horšenie synom iz­rael­ským, aby jed­li z mäsa obetovaného mod­lám a smil­nili.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Evanjelický

13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan.

Ekumenický

13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Bible21

13 Vím, že byd­líš tam, kde je sa­tanův trůn, a že se držíš mého jmé­na a ne­za­přel jsi mou ví­ru ani v těch dnech, kdy byl An­tipas, můj věrný svě­dek, za­bit u vás, kde byd­lí sa­tan.