EvanjelickýZjavenie19,2

Zjavenie 19:2

lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov!


Verš v kontexte

1 Po­tom som počul akoby mohut­ný hlas veľkého zá­stupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva i vláda nášmu Bohu, 2 lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov! 3 A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vy­stupuje na veky vekov!

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

2 pre­tože prav­divé a spraved­livé jeho súdy, lebo od­súdil veľkú smil­nicu, ktorá porušovala zem svojím smils­tvom, a po­mstil krv svojich sluhov na jej ruke.

Evanjelický

2 lebo pravé a spravod­livé sú Jeho súdy, keď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá kazila zem svojím smils­tvom, a z jej rúk požiadal krv svojich služob­níkov!

Ekumenický

2 lebo jeho súdy sú prav­divé a spravod­livé; veď od­súdil veľkú ne­vies­t­ku, ktorá svojím smils­tvom pri­vied­la zem do záhuby a po­mstil sa za krv svojich služob­níkov preliatu jej rukami.

Bible21

2 Prav­divé a sprave­dlivé jsou jeho soudy, neboť od­sou­dil tu ve­likou nevěstku, která svým smil­stvem zkazi­la zemi, a po­mstil krev svých služebníků, kterou mě­la na rukou!“