EvanjelickýZjavenie19,10

Zjavenie 19:10

Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale po­vedal mi: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedec­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedec­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.


Verš v kontexte

9 Po­vedal mi: Na­píš: Blaho­slavení, ktorí sú po­volaní na svadob­ný hod Barán­kov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie. 10 Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale po­vedal mi: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedec­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedec­tvom Ježišovým je duch proroc­tva. 11 Po­tom som videl ot­vorené nebo. Aj­hľa: biely kôň, a Ten, čo sedí na ňom, sa volá Ver­ný, Pravý a spravod­livo súdi a bojuje,

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Hľaď, ne­urob toho! Som tvoj spolu­sluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoc­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Lebo svedoc­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.

Evanjelický

10 Ja som mu padol k nohám, aby som sa mu klaňal, ale po­vedal mi: Po­zri, nie tak! Som spolu­s­lužob­níkom tvojím i tvojich bratov, ktorí majú svedec­tvo Ježišovo. Bohu sa klaňaj! Svedec­tvom Ježišovým je duch proroc­tva.

Ekumenický

10 I padol som mu k nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi po­vedal: Stráň sa toho! Som iba služob­ník ako ty a tvoji bratia, ktorí majú Ježišovo svedec­tvo. Bohu sa klaňaj! Ježišovo svedec­tvo je totiž duch proroc­tva.

Bible21

10 Padl jsem tedy k jeho no­hám, abych se mu klaněl, ale on mi ře­kl: „Po­zor, ne­dě­lej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvo­ji bratři, kteří mají Ježíšovo svě­de­ctví. Klaněj se Bohu!“ Vž­dyť Ježíšovo svě­de­ctví je du­chem pro­ro­ctví.