EvanjelickýZjavenie18,21

Zjavenie 18:21

Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de!


Verš v kontexte

20 Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom! 21 Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de! 22 Ne­oz­ve sa v tebe viac hlas citaris­tov a hudob­níkov, ani tých, čo pís­kajú a trúbia! Nebude v tebe viac nijakého umel­ca, nijakého umenia! Nebude počuť v tebe klepot mlyna!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A jeden sil­ný an­jel zo­dvihol kameň ako veliký žer­nov a hodil ho do mora a po­vedal: Tak prud­ko bude svrhnutý Babylon, to veľké mes­to, a viacej sa ni­kdy nenaj­de.

Evanjelický

21 Nato sil­ný an­jel zdvihol kameň, podob­ný veľkému žar­novu, a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a ni­kto ho viac nenáj­de!

Ekumenický

21 A jeden sil­ný an­jel vzal kameň veľký ako žar­nov a hodil ho do mora so slovami: Tak­to prud­ko bude zvr­hnutý Babylon, veľké mes­to, a už sa viac nenáj­de.

Bible21

21 Teh­dy je­den silný an­děl zve­dl balvan ve­liký jako mlýn­ský ká­men a vrhl jej do moře se slovy: „Tak prud­ce bude svržen Babylon, město veliké, tak nenávratně za­nikne!