EvanjelickýZjavenie18,19

Zjavenie 18:19

Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu!


Verš v kontexte

18 a skrík­li, keď uzreli dym jeho požiaru: Ktoré mes­to bolo podob­né tomuto veľkému mes­tu? 19 Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu! 20 Jasaj nad ním, nebo i svätí, i apoštolovia a proroci, lebo Boh súdil a po­mstil vás na ňom!

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

19 A sypali prach na svoje hlavy a kričali, plakali, žialili a hovorili: Beda, beda, to veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, z jeho drahocen­nos­ti, že tak v jed­nej hodine spust­lo!

Evanjelický

19 Hádzali si prach na hlavu a kričali, plačúc a žalos­tiac: Beda, beda, veľké mes­to, v ktorom zbohat­li všet­ci, ktorí mali lode na mori, že spust­lo za hodinu!

Ekumenický

19 Sypali si prach na hlavy a s plačom a smút­kom kričali: Beda, beda, ty veľké mes­to, z ktorého bohat­stva zbohat­li všet­ci, čo mali lode na mori — a za jedinú hodinu bolo spus­tošené!

Bible21

19 Sypa­li si prach na hlavu a s pláčem a kvílením křičeli: „Běda, běda, město veliké, z je­hož blahoby­tu zbo­hat­livšich­ni ná­mořní re­jdaři – bylo zničeno v jedné hodině!“