EvanjelickýZjavenie18,14

Zjavenie 18:14

Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, od­išlo od teba, čo bolo drahocen­né a lesk­lé, sa ti stratilo, a ni­kdy to viac nenáj­du!


Verš v kontexte

13 škorice, amónu, tymianu, myr­hy, libanon­ského kadid­la, vína, oleja, jem­nej múky, pšenice, dobyt­ka, oviec, koní, vozov, ot­rokov a ľud­ských duší. 14 Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, od­išlo od teba, čo bolo drahocen­né a lesk­lé, sa ti stratilo, a ni­kdy to viac nenáj­du! 15 Kup­ci s týmito vecami, ktorí zbohat­li z neho, zďaleka za­stanú pre hrôzu nad jeho mukami a budú plakať, žalos­tiť

späť na Zjavenie, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A ovocie žiados­ti tvojej duše od­išlo od teba, i všet­ko tučné a nád­her­né zhynulo a bolo odňaté od teba, a už toho viac ni­kdy nenaj­deš.

Evanjelický

14 Ovocie, po ktorom túži tvoja duša, od­išlo od teba, čo bolo drahocen­né a lesk­lé, sa ti stratilo, a ni­kdy to viac nenáj­du!

Ekumenický

14 Ovocie, túžba tvojej duše, od­išlo od teba, i všetok lesk a nád­hera sa ti stratili, a už ich viac nenáj­du.

Bible21

14 „Sk­lizeň, po níž jsi prah­la, tě opustila, všechen lesk a nád­he­ru jsi ztratila, vše nenávratně zmizelo!“