EvanjelickýZjavenie16,2

Zjavenie 16:2

A od­išiel pr­vý, vy­lial svoju čašu na zem a zlé, od­por­né vredy vy­hodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu.


Verš v kontexte

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu hovoriť sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš hnevu Božieho! 2 A od­išiel pr­vý, vy­lial svoju čašu na zem a zlé, od­por­né vredy vy­hodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. 3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy od­išiel pr­vý a vy­lial svoju čašu na zem. A vy­hodil sa od­por­ný a zlý vred na ľuďoch, ktorí mali znamenie šel­my, a na tých, ktorí sa klaňali jej ob­razu.

Evanjelický

2 A od­išiel pr­vý, vy­lial svoju čašu na zem a zlé, od­por­né vredy vy­hodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu.

Ekumenický

2 Od­išiel pr­vý an­jel a vy­lial svoju čašu na zem: na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a ktorí sa klaňali jej ob­razu, sa po­vy­hadzovali zhub­né a zlé vredy.

Bible21

2 První ode­šel, vy­lil svou číši na zem a na li­dech, kteří mě­li zna­mení šel­my, i na těch, kteří se klaně­li její­mu ob­ra­zu, vy­vstaly zlé a zhoubné vře­dy.