EvanjelickýZjavenie16,11

Zjavenie 16:11

a rúhali sa nebes­kému Bohu pre svoje boles­ti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skut­kov.


Verš v kontexte

10 Piaty vy­lial svoju čašu na trón šel­my a stem­nelo jej kráľov­stvo, ľudia si bolesťou hrýz­li jazyky 11 a rúhali sa nebes­kému Bohu pre svoje boles­ti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skut­kov. 12 Šies­ty vy­lial svoju čašu na veľkú rieku Euf­rat a vy­sch­la jej voda, aby bola pri­pravená ces­ta kráľom od východu sln­ka.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

11 a rúhali sa Bohu neba od svojich boles­tí a od svojich vredov, ale ne­učinili po­kánia zo svojich skut­kov.

Evanjelický

11 a rúhali sa nebes­kému Bohu pre svoje boles­ti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skut­kov.

Ekumenický

11 a rúhali sa nebes­kému Bohu pre svoje boles­ti a pre vredy, ale nekajali sa zo svojich skut­kov.

Bible21

11 a rouha­li se ne­bes­ké­mu Bohu pro své bo­lesti a pro své vře­dy, avšak neči­ni­li pokání ze svých skutků.