EvanjelickýZjavenie16,1

Zjavenie 16:1

Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu hovoriť sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš hnevu Božieho!


Verš v kontexte

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu hovoriť sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš hnevu Božieho! 2 A od­išiel pr­vý, vy­lial svoju čašu na zem a zlé, od­por­né vredy vy­hodili sa na ľuďoch, ktorí mali znak šel­my a klaňali sa jej ob­razu. 3 Druhý vy­lial svoju čašu na more, pre­menilo sa na krv ako z nejakej mŕt­voly, a za­hynulo všet­ko, čo žilo v mori.

späť na Zjavenie, 16

Príbuzné preklady Roháček

1 A počul som z chrámu veľký hlas, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Iďte a vy­lej­te sedem čiaš hnevu Božieho na zem!

Evanjelický

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu hovoriť sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš hnevu Božieho!

Ekumenický

1 Po­tom som počul mohut­ný hlas z chrámu, ktorý hovoril sied­mim an­jelom: Choďte a vy­lej­te na zem sedem čiaš Božieho hnevu.

Bible21

1 Teh­dy jsem us­lyšel z chrá­mu mo­cný hlas, jak říká těm sed­mi an­dělům: „Jdě­te, vy­lij­te těch sedm číší Božího hněvu na zem.“