EvanjelickýZjavenie1,4

Zjavenie 1:4

Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom,


Verš v kontexte

3 Blaho­slavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová toh­to proroc­tva a za­chovávajú, čo je na­písané v ňom, lebo (určený) čas je blíz­ko. 4 Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5 a od Ježiša Kris­ta, ver­ného sved­ka, pr­vorodeného z mŕt­vych a vladára zem­ských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou kr­vou oslobodil od našich hriechov

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ján sied­mim sborom, ktoré v Ázii: milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prij­de, a od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

Evanjelický

4 Ján sied­mim cir­kev­ným zborom v Ázii: Milosť vám a po­koj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom,

Ekumenický

4 Ján sied­mim cir­kvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

Bible21

4 Jan sed­mi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od To­ho, který je, který byl a který při­chází, a od sed­mi du­chů před jeho trůnem,