EvanjelickýŽidom4,8

Židom 4:8

Lebo keby ich už Józua bol do­viedol do od­počin­ku, tak by Boh nebol hovoril o inom, ne­skoršom dni.


Verš v kontexte

7 určuje znovu is­tý deň: (nové) dnes - tým, že po dl­hom čase hovorí ús­tami Dávida, ako sme už po­vedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia. 8 Lebo keby ich už Józua bol do­viedol do od­počin­ku, tak by Boh nebol hovoril o inom, ne­skoršom dni. 9 Zo­stáva teda od­počinok ľudu Božiemu.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Lebo keby ich bol Jozua uviedol do od­počin­ku, nehovoril by po všet­kom tomto o inom dni.

Evanjelický

8 Lebo keby ich už Józua bol do­viedol do od­počin­ku, tak by Boh nebol hovoril o inom, ne­skoršom dni.

Ekumenický

8 Veď keby ich bol Jozua vo­viedol do od­počin­ku, nebol by už po­tom hovoril o inom dni.

Bible21

8 Kdy­by je to­tiž Jo­zue uve­dl do odpočinku, Bůh by pak už ne­mlu­vil o jiném dni.