EvanjelickýŽidom4,6

Židom 4:6

Keďže teda os­táva možnosť, aby nie­ktorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť,


Verš v kontexte

5 a tu za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku. 6 Keďže teda os­táva možnosť, aby nie­ktorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť, 7 určuje znovu is­tý deň: (nové) dnes - tým, že po dl­hom čase hovorí ús­tami Dávida, ako sme už po­vedali: Dnes, ak počujete Jeho hlas, neza­tvr­dzuj­te si srd­cia.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 Keďže tedy ešte zbýva, aby nie­ktorí vošli do neho, a tí, ktorým sa to tam prv zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť,

Evanjelický

6 Keďže teda os­táva možnosť, aby nie­ktorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť,

Ekumenický

6 Ak teda tr­vá možnosť, aby doň nie­ktorí vošli, a pre­tože tí, ktorým sa evan­jelium ohlasovalo ako pr­vým, pre ne­pos­lušnosť ne­vošli,

Bible21

6 Možnost vejít do odpoči­nutí tedy stále trvá, ale ti, ji­mž byla teh­dy zvěstová­na dob­rá zpráva, do něj kvů­li své ne­po­s­lušnosti ne­veš­li.