EvanjelickýŽidom4,5

Židom 4:5

a tu za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku.


Verš v kontexte

4 Veď hovorí voľak­de o sied­mom dni tak­to: A od­počinul si Boh na sied­my deň od všet­kých prác; 5 a tu za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku. 6 Keďže teda os­táva možnosť, aby nie­ktorí vošli doň, ale tí, ktorým sa skôr zves­tovalo evan­jelium, ne­vošli pre ne­pos­lušnosť,

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A tuto za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku!

Evanjelický

5 a tu za­se: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku.

Ekumenický

5 A tu za­sa: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku.

Bible21

5 a jin­de za­se: „Do mého odpočinku nikdy nevkročí!“