EvanjelickýŽidom4,15

Židom 4:15

Veď ne­máme Veľkňaza, ktorý by ne­mohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podob­ne po­kúšaného vo všet­kom, (ale) bez hriechu.


Verš v kontexte

14 Pre­tože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pri­dŕžaj­me sa vy­znania. 15 Veď ne­máme Veľkňaza, ktorý by ne­mohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podob­ne po­kúšaného vo všet­kom, (ale) bez hriechu. 16 Pri­stupuj­me teda s dôverou ku trónu milos­ti, aby sme prijali milo­sr­den­stvo a našli milosť na po­moc v pravý čas.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Lebo ne­máme veľkňaza, ktorý by ne­mohol súcitiť s našimi slabosťami, ale po­kúšaného vo všet­kom, podob­ne nám, bez hriechu.

Evanjelický

15 Veď ne­máme Veľkňaza, ktorý by ne­mohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podob­ne po­kúšaného vo všet­kom, (ale) bez hriechu.

Ekumenický

15 Veď ne­máme veľkňaza, ktorý by ne­mohol spolu­cítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všet­kom skúšaný, ale nedopus­til sa hriechu.

Bible21

15 Nemá­me ovšem ve­lekněze ne­schopného cí­tit s naši­mi sla­bost­mi, ale ta­kového, který byl v každém ohle­du zkoušen jako my, avšak zůstal bez hří­chu.