EvanjelickýŽidom12,1

Židom 12:1

Pre­to aj my, keďže máme toľký ob­lak sved­kov okolo seba, zložme všet­ko, čo nám je na ťar­chu, i hriech, ktorý nás tak ľah­ko opan­táva, a buďme vy­trvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.


Verš v kontexte

1 Pre­to aj my, keďže máme toľký ob­lak sved­kov okolo seba, zložme všet­ko, čo nám je na ťar­chu, i hriech, ktorý nás tak ľah­ko opan­táva, a buďme vy­trvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. 2 Hľaďme na Ježiša, Pôvod­cu a Do­konávateľa viery, ktorý na­priek rados­ti, čo Ho čakala, pre­tr­pel kríž; po­hr­dol po­tupou a po­sadil sa na pravici Božieho trónu. 3 Mys­lite na Toho, ktorý zniesol taký od­por hriešnikov proti sebe, aby ste ne­us­távali a ne­klesali na duchu.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Pre­to aj my, keď máme taký veľký ob­lak sved­kov okolo seba, složme každé bremeno a ľah­ko ob­kľučujúci hriech a tak s tr­pez­livosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod

Evanjelický

1 Pre­to aj my, keďže máme toľký ob­lak sved­kov okolo seba, zložme všet­ko, čo nám je na ťar­chu, i hriech, ktorý nás tak ľah­ko opan­táva, a buďme vy­trvalí v zápase, ktorý máme pred sebou.

Ekumenický

1 Pre­to aj my, ob­klopení takým veľkým zá­stupom sved­kov, od­hoďme všet­ku príťaž a hriech, čo nás opan­táva a vy­trvaj­me v behu, ktorý máme pred sebou.

Bible21

1 Když jsme tedy obklopeni ta­kovým zástu­pem svědků, od­hoď­me i my každou přítěž i hřích, který nás tak sna­dno svazuje, a vy­trvale pokračuj­me v běhu, ležícím před ná­mi.