EvanjelickýŽalmy99,8

Žalmy 99:8

Ó Hos­podine, Bože náš, Ty si ich vy­počul; Ty si im býval od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich výčinov.


Verš v kontexte

7 v ob­lačnom stĺpe hovoril s nimi a oni za­chovávali Jeho svedec­tvá a príkazy, čo im On vy­dal.
8 Ó Hos­podine, Bože náš, Ty si ich vy­počul; Ty si im býval od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich výčinov.
9 Nuž, vy­vyšuj­te Hos­podina, nášho Boha, a pred Jeho svätým vr­chom klaňaj­te sa; lebo Hos­podin, náš Boh, je svätý!

späť na Žalmy, 99

Príbuzné preklady Roháček

8 Hos­podine, náš Bože, ty si ich vy­slýchal; bol si im od­púšťajúcim Bohom sil­ným, keď si aj po­mstil ich činy.

Evanjelický

8 Ó Hos­podine, Bože náš, Ty si ich vy­počul; Ty si im býval od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich výčinov.

Ekumenický

8 Hos­podin, Boh náš, ty si im od­povedal, býval si pre nich od­púšťajúcim Bohom i po­mstiteľom ich ne­právos­tí.

Bible21

8 Hos­po­di­ne, Bože náš, tys jim odpovídal, byl jsi jim Bo­hem, který odpouští, i když jsi tre­stal je­jich zloči­ny.