EvanjelickýŽalmy9,19

Žalmy 9:19

Lebo nie navždy bude za­bud­nutý chudob­ný, a nádej bied­nych naveky nez­hynie.


Verš v kontexte

18 Nech zlosynovia zo­stúpia do ríše mŕt­vych, všet­ci po­hania, ktorí za­búdajú na Boha.
19 Lebo nie navždy bude za­bud­nutý chudob­ný, a nádej bied­nych naveky nez­hynie.
20 Po­vs­taň, ó Hos­podine, aby človek nebol pri­moc­ný. A nech sú po­hania súdení pred Tebou.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo nebude chudob­ný za­bud­nutý na veky; nádej ponížených nezahynie na večnosť.

Evanjelický

19 Lebo nie navždy bude za­bud­nutý chudob­ný, a nádej bied­nych naveky nez­hynie.

Ekumenický

19 Chudob­ný však nezos­tane na­trvalo za­bud­nutý, ani nádej utrápených ni­kdy nez­hynie.

Bible21

19 Ubožák ale ne­bu­de za­po­menut navždy, naděje ponížených ne­zhyne navěky!