EvanjelickýŽalmy83,5

Žalmy 83:5

Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby neboli národom, aby sa ne­spomínalo viac meno Iz­raela!


Verš v kontexte

4 Proti Tvoj­mu ľudu chys­tajú ľs­tivé plány, radia sa proti Tvojim chránen­com.
5 Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby neboli národom, aby sa ne­spomínalo viac meno Iz­raela!
6 Lebo jed­nomyseľne sa radia: uzavierajú zmluvu proti Tebe

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

5 Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby pre­stali byť národom, aby sa viacej ne­spomínalo meno Iz­raelovo.

Evanjelický

5 Hovoria: Poďte, vy­hub­me ich, aby neboli národom, aby sa ne­spomínalo viac meno Iz­raela!

Ekumenický

5 Hovoria: Poďme, vy­hub­me ich, aby neboli národom, nech sa už meno Iz­rael ni­kdy ne­spomenie!

Bible21

5 Po­jď­te, ří­kají, ten národ vyhladíme, aby se za­po­mnělo na jméno Iz­rael!