EvanjelickýŽalmy8,3

Žalmy 8:3

Z úst detí a tých, čo sú pri pr­siach, si pev­nosť založil proti svojim protiv­níkom, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.


Verš v kontexte

2 Ó Hos­podine, Pane náš, aké je sláv­ne Tvoje meno na celej zemi! Velebu svoju rozp­re­strel si nad nebesá.
3 Z úst detí a tých, čo sú pri pr­siach, si pev­nosť založil proti svojim protiv­níkom, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.
4 Keď hľadím na Tvoje nebesá, na dielo Tvojich prs­tov, na mesiac a hviez­dy, ktoré si upev­nil:

späť na Žalmy, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 Z úst ne­mluv­niat a tých, ktorí požívajú pr­sia, pri­pravil si moc pre svojich protiv­níkov, aby si umlčal ne­priateľa a po­mstiaceho sa.

Evanjelický

3 Z úst detí a tých, čo sú pri pr­siach, si pev­nosť založil proti svojim protiv­níkom, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.

Ekumenický

3 Z úst detí a dojčiat si si pri­pravil chválu proti svojim od­por­com, aby si umlčal ne­priateľa i po­mstiteľa.

Bible21

3 chválou z úst ko­jen­ců a ne­mluvňatjsi pro­ti ne­přá­te­lům sílu dokázal, mstivého pro­tivníka abys pře­ko­nal!