EvanjelickýŽalmy31,24

Žalmy 31:24

Miluj­te Hos­podina, všet­ci Jeho zbožní! Hos­podin za­chováva ver­ných, ale nad­mieru od­pláca tomu, kto si počína pyšne.


Verš v kontexte

23 Vo svojom roz­rušení som riekol: Som od­rezaný od Tvoj­ho do­hľadu! Ale si počul moje hlas­né pros­by, keď som k Tebe volal.
24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci Jeho zbožní! Hos­podin za­chováva ver­ných, ale nad­mieru od­pláca tomu, kto si počína pyšne.
25 Zmužilí buďte, nech sa upev­ní srd­ce všet­kých vás, ktorí očakávate na Hos­podina.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci jeho svätí, lebo Hospodin os­tríha ver­ných a hoj­ne od­pláca tomu, ktorý robí pýchu.

Evanjelický

24 Miluj­te Hos­podina, všet­ci Jeho zbožní! Hos­podin za­chováva ver­ných, ale nad­mieru od­pláca tomu, kto si počína pyšne.

Ekumenický

24 Miluj­te Hos­podina všet­ci jeho zbožní. Hos­podin chráni ver­ných, no vr­chovato od­pláca po­výšen­com.

Bible21

24 Mi­lu­j­te Hos­po­di­na všich­ni jeho zbožní, Hospodin své věrné ochrání! Bohatě ale odplatítěm, kdo se pyšně chovají.