EvanjelickýŽalmy28,2

Žalmy 28:2

Počuj hlas môj­ho úpenia, keď volám k Tebe o po­moc, keď dvíham ruky k veľs­vätyni Tvoj­ho chrámu!


Verš v kontexte

1 Dávidov. K Tebe volám, Hos­podine, moja skala, ne­odm­lčuj sa mi, aby som pre Tvoje mlčanie nebol podob­ný tým, čo zo­stupujú do hrobu.
2 Počuj hlas môj­ho úpenia, keď volám k Tebe o po­moc, keď dvíham ruky k veľs­vätyni Tvoj­ho chrámu!
3 Ne­str­huj ma s bez­božnými a s páchateľmi ne­právos­ti, ktorí vľúd­ne hovoria s blížnymi, lež nešľachet­nosť majú v srd­ci.

späť na Žalmy, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj hlas mojich po­kor­ných prosieb, keď volám k tebe o po­moc, keď po­z­dvihujem svoje ruky k najs­vätejšej svätyni tvojej svätos­ti.

Evanjelický

2 Počuj hlas môj­ho úpenia, keď volám k Tebe o po­moc, keď dvíham ruky k veľs­vätyni Tvoj­ho chrámu!

Ekumenický

2 Počuj môj úpen­livý hlas, keď volám k tebe o pomoc a spínam ruky k tvojej veľs­vätyni.

Bible21

2 Vy­s­lyš mé pros­by, když k to­bě volám, když ruce zvedám k tvé nej­světější sva­ty­ni!